مي توان گفت مطالبه گري خواستن يك حق و پيگيري براي رسيدن به آن حق است كه در آموزه هاي ديني بنام امر به معروف نام برده شد.

به گزارش بهمئی نیوز؛ فعال فرهنگی_سیاسی شهرستان بهمئی در یادداشتی مطالبه گری و نقد منصفانه را از ضروریات جامعه و مصداق امربه معروف و نهی از منکر دانست.

متن یادداشت حسین جعفری نیکو به شرح ذیل است :

مطالبه گري يكي از حقوق عامه شهروندي است به شكل پرسش گري و درخواست پاسخ صحيح و روشنگري در باره موضوع كه يكي از مصاديق امر به معروف ونهي از منكر است.
اگر فرهنگ مطالبه گري فرهنگ سازي، نهادينه و مردم با حقوق خود آشنا شوند و پرسش گري نهادينه گردد به گونه افراد و يا گروه هاي برخاسته از بطن جامعه بتوانند با طرح سوال و اعمال نظر در موردي، مسئول خاصي و يا گروه و جماعتي را به سمت و سوي راه قانوني سوق دهد و يا در مسير رسيدن به هدف مطلوب كمك كند تا به نتيجه برسد و مورد بازخواست عرفي و قانوني قرار گيرد مي تواند به نحوي همان امر به معروف و نهي ازمنكر شرع مقدس باشد.
همانگونه كه آمرين به معروف و ناهين از منكر مشفقانه و خيرخواهانه موضوعي را بيان و طرح مي كنند و خواستار انجام حقي و يا ممانعت از حقي است، مطالبه گري صحيح نيز همان معنا و مفهوم را دارد.
لذا جامعه اي كه بتواند اين فرهنگ ارزشمند مطالبه گري يا همان امر به معروف و نهي از منكر را در درون خود نهادينه كند قطعا باعث سرعت بخشيدن جامعه در مسير كمال و تعالي است زيرا كه مطالبه گر سبب انجام وظيفه همگان به قانون مي شود البته با رعايت شيوه صحيح مطالبه گري بدور از پرخاش ، تهمت و افترا، شايعه سازي و سياسي كاري.
همچنين مطالبه گر مشخص، موضوع مطالبه معلوم و يك مطالبه حق و قانوني باشد كه اگر چنين باشد باعث سلامت جامعه و حضور مردم در جايگاه نظارتي مي شود و نقش و تاثير مردم در توسعه و پيشرفت جامعه مضاعف خواهد شد.
بنابراين مي توان گفت مطالبه گري خواستن يك حق و پيگيري براي رسيدن به آن حق است كه در آموزه هاي ديني بنام امر به معروف نام برده شده است همچنين مطالبه گر بايد از شعارگرايي و انتقادهاي بي مورد و غير مهندسي و سياه نمايي امور اجتناب كند.

انتهای پیام /