دکتـرسیـدعلـی مـوسـوی نـور، مسئـول ستـاد منـاطـق جغـرافـیایـی کشـور و شهـرونـدان مقـیم تهـران در پیامی از حضور مردم‌ در انتخابات قدردانی کرد.

به گزارش بهمئی نیوز؛دکتـرسیـدعلـی مـوسـوی نـور، مسئـول ستـاد منـاطـق جغـرافـیایـی کشـور و شهـرونـدان مقـیم تهـران با انتشار پیامی از حضور مردم‌ پای صندق رای قدردانی کرد.

متن پیام:

رحمـت ورضـوان الهـی بـرروح آسمــانی امــام راحــل وهمـه شهیـدان فـی سبیـل الله و با آرزوی سـلامتـی وطـول عمـر پـربـرکت بــرای مقـام معظـم رهبـری وهمـه خـدمتـگـذران ایـران اسـلامـی انتـخاب شــایستـه و بجــا وبحـــق حضرت حجـة السلام ولمسلمین حـاج سیـدابراهیـم رئیسی دامت توفیـقاته این مردتقـوی وعمل به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران برای احیاء گام دوم انقلاب وتحقق اهداف عالیه انقـلاب براساس مطالبات مقام معظم رهبـری ودرجهت پاسداشت خون شهـداوخـانوادهـای محـترمشـان دراین برهــه حـساس، موهبتـی الهـی برای مـردم شـریف ایــران اسـلامی است بی شـک پیــروزی شکـوهمنــد و غــرورآفــرین ملـت شـریف ایـران در انتـخـابات، نشـانـی از شعـورسیـاســی و تشـخیـصِ درست از انتخـابِ اصلـح بـرای تغیـیر و تحــول داشت.

بـدون شک مـرهـون نگـرش خردمنـدانه ودرایت جـامـعـه شناخـتانه رؤسـای محـترم سـتاد های اسـتانی، شهـرستـانی و اعضـای ستـادهـای مـردمـی و مــرکــزی ستــاد انتخــاباتـی منـاطق جغــرافــیایی کشـور و شهـروندان مقیـم تهـران که با دو رویکــرد انـدیشـه ورزی ومدیـریت راهبردی به منصـه ظهــورنشست، بـرای رئیـس جمهــورفـرزانـه وآگـاه به زمـان و منتـخـب مـردم آگـاه وشـریف ایران اسلامـی نیـز در مسیـری کــه بـرای خـدمت به مـردم باید طـی طـریق بنـماینـد .حقیـر این پیـروزی بـزرگ را به پیشـگاه مقــام معظـم رهبـــری و ملت بزرگ ایران تبـریک عـرض مینمایم و از مـردم شـریف ایـران اسـلامی بویـژه فرهیختـگان ،اندیشمـندان ،جامعــه روحـانیـت ، مهنـدسـان متعهـد ،معلـمان ،فرهنـگیـان ،جـوانان وبانـوان شجــاع وهمــواره درمیــدان ، به خـاطـر مشـارکتـی افتـخـار آمـیـز ، تقـدیـر و تشـکر صمیمـانه دارم. بی تردید این حماسه بزرگ وانقلابی عظیـم که موجب شــادی وســرورجامعــه ایران اسـلامی گـردید مـوجبـات دلهـره، یاس، تـرس و نا امیــدی دلالان سیـاسی، مفسـدان اقتـصـادی و مـدیــران موروثی شده است.کسانیــکه بانگـرشـی غـربی ولیبـرالی همـواره چشمشان به دست بیگـانگـان بود وخـلاف آنچـه به صلاح وخیـر وحفـظ عـزت وکـرامت ملت شـریف ایران اسلامی بود حـرکت می کردند. صبح پیـروزی درسـایه توجهـات امـام عصـر وبا تلاش مدبرانه وجهـادگـونه این دولت سـرافـراز ومـردمـی بارویکردی علمی وراهبردی نزدیک است. اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمة تعزبها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک والقادةالـی سبیـلک وترزقنـا بهـا کـرامة الـدنـيا والأخـرة آمیـن یاکـریـم.

انتهای پیام/