بهمئی نیوز بعنوان رسانه رسمی ایل بزرگ و اصیل بهمئی، از ایلات ریشه دار قوم غیور لر در نظر دارد،در راستای تبیین و ترویج همبستگی و اتحاد این ایل و همچنین معرفی ظرفیت ها، استعدادها و شخصیتهای مختلف آن گام بردارد.