انتخابات
آیا دکتر قالیباف بهترین گزینه جهت تداوم دولت قوی و مردمی شهید جمهور است؟ ۲۰ خرداد ۱۴۰۳
یا دکتر قالیباف بهترین گزینه جهت تداوم دولت قوی و مردمی شهید جمهور است؟

آیا دکتر قالیباف بهترین گزینه جهت تداوم دولت قوی و مردمی شهید جمهور است؟

یا دکتر قالیباف بهترین گزینه جهت تداوم دولت قوی و مردمی شهید جمهور است؟ جریان موسوم به  انقلابی و به تعبیر مصطلح سیاسی،جریان اصولگرایی هر چند در ظاهر و بالطبع دارای انشقاقاتی است اما در اصل و جوهر اهداف مشارکی را دنبال و خیرمایه ای مشترک دارد همانطور که جریان سیاسی  اصلاحات نیز دارای چنین ویژپی هایی است.اگر فرض را بر ای دانست که نظر اکثریت ملت به سمت جریان انقلابی باشد آن وقت در میان چنین جریانی چهره هایی همچون دکتر قالیباف که سوابق اجرایی بیشتری  از جمله شهردار موفق تهران،ریاست مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد و یک دوره مهم به نفع رئیس جمهور شهید از صحنه انتخابات کنار کشید و همراهی و همدلی خوبی با کابینه دولت مردمی محرومان داشته و به تعبیر برخی سیاسیون قالیباف کاراکتر اجرا و عمل است تا اینکه یک دسکمن «مدیر پشت میز »باشد ، مورد اقبال عمومی قرار خواهد گرفت یا خیر؟موضوع مهمی است که شکل گیری آن به روزهای آتی بستگی دارد .