سند ملی
سند ملی مُد و لباس/هویتبخشی ملّی به سبک پوشش 22 اکتبر 2020
مُدام به جای مُد ؛

سند ملی مُد و لباس/هویتبخشی ملّی به سبک پوشش

مفهوم مُدام یک ایده تمدنی برای طراحی است که بر اساس اقتضائات فرهنگی و روز جامعه ایران تهیه شده و می توان از آن به عنوان رویکردی در طراحی استفاده کرد.