کارگران بهمئی
تقدیر اهالی شیرعلی و کوره جبور بهبهان از فرزندان جهادگر بهمئی/وقتی کارگران بهمئی در گرمای 50درجه و  با دستان خالی مانع خسارات سنگین به کشاورزان خوزستانی شدند 08 آگوست 2020

تقدیر اهالی شیرعلی و کوره جبور بهبهان از فرزندان جهادگر بهمئی/وقتی کارگران بهمئی در گرمای 50درجه و با دستان خالی مانع خسارات سنگین به کشاورزان خوزستانی شدند

سه کارگر بهمئی با جانفشانی مانع آتش سوزی و واردن شدن خسارت به بخشی از شهر بهبهان شدند.